دریا دل

آلبوم دریا دل

آواز: مهدیه محمدخانی

آهنگساز: مجید درخشانی

تولید سال ۱۳۹۲

یک دریچه

آلبوم یک دریچه

آواز: مهدیه محمدخانی

آهنگساز: حمید متبسم

تولید سال ۱۳۹۴

در آغوش ماه

آلبوم در آغوش ماه

آواز: مهدیه محمدخانی

آهنگساز: مزدا انصاری

تولید سال ۱۳۹۵

تار و پود

آلبوم تار و پود

آواز: مهدیه محمدخانی

آهنگساز: حمید متبسم

تولید سال ۱۳۹۶